PROGRAM STUDI
Pendidikan Agama Islam (PAI)


KAPRODI
JUFRI LAMORO, S.Ag., MH


SEKRETARIS PRODI
ALIYUDIN M. DUN, M.Pd

VISI
Melahirkan tenaga  guru  yang unggul dan profesional  dalam  mengembangkan ilmu-ilmu keislaman yang berbasis  pada  tradisi (turats), kemodernan, kemanusiaan, dan keindonesiaan. 

MISI

  • Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk  menghasilkan Sarjana  Pendidikan Agama  Islam yang beriman dan bertaqwa  kepada Allah SWT.
  • Melahirkan sarjana  muslim yang berkualitas dan profesional  dalam  bidang Pendidikan Agama Islam
  • Mengimplemetasikan ajaran Islam secara ilmiah akademik  dalam kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.